Colegio publico Mestre Gaspar Lopez
    

INFORMACIÓ SOBRE LA ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

         

CALENDARI ESCOLAR

Les classes comencen el 7 de Setembre i acabarán el 20 de Juny de 2008.
El calendari escolar d´aquest curs es podrá descarregar des d´açí.
Amunt


HORARIS

CLASSES

Les classes a Setembre i Juny serán només en horari de matí: de 9:30 fins a 13:30 hores. A partir de l´1 d´ Octobre fins el 31 de Maig serán en sesió de matí i vesprada: de 9:30 fins a 13:00 hores i 15:15 fins a 16:45 hores.
Excepte els Dimecres que seràn de 9:30 fins a 13:30 hores i per la vesprada no hi haurà classe. Els alumnes que es queden a l menjador partiràn per a casa a les 15:15 hores.

DIRECCIÓ
 • DIRECCIÓ: Dimarts i Dimecres de 9:30 fins a 12 Hores.
 • CAPORALIA D´ESTUDIS: Dimarts de 10:30 fins a 17:00 Hores i Divendres de 9:30 fins a 11:30 Hores.
 • SECRETARÍA: Dilluns de 9:30 a 12 Hores.
ATENCIÓ A PARES/MARES

Els/les pares/mares podrán reunir-se amb els/les professors/es els Dijous de 13 fins a 14 Hores

ATENCIÓ DE L´AMPA

L´Asociació de Pares i Mares atendrán els Dilluns de 15:30 fins a 17:00 Hores i els Divendres de 9:30 a 11:00 hores.

ATENCIÓ DE LA PSICOLOGA

La Psicologa atendrá previa cita els Dilluns de 9:30 a 13:00 hores i els Dimecres de 9:30 a 14:30 hores.
Amunt


NORMES DE CONVIVENCIA
ASSISTÈNCIA
 • El/a alumne/a haurà d'assistir amb regularitat a totes les classes i activitats complementàries organitzades pel Centre dins de l'horari escolar.
 • Les absències deuran comunicar-se per escrit, a través de l'agenda, i, si és possible, preveure amb antelació.
 • De la mateixa manera hauran de justificar-se les eixides del Col·legi abans de l'hora habitual.
 • Els retards es justificaran com les absències i en el cas que siguen habituals, el/a Tutor/a requerirà la visita dels pares.
 • Les reiterades faltes d'assistència, sense causa justificada, seran comunicades als Servicis Socials.
PUNTUALITAT
 • Com a valor educatiu necessari per a la bona marxa de les tasques escolars, els/les alumnes hauran de complir exactament els horaris establits.
 • El/a alumne/a que per causes justificades, arribe després de l'horari d'entrada, romandrà en el hall fins a l'inici de la següent classe.
 • A l'hora establida els/les alumnes hauran de reunir-se en el pati per cursos i pujar a les classes acompanyats/des dels seus professors/es.
 • Per a facilitar l'entrada i eixida a les classes, els/les acompanyants dels xiquets/es no entraran en l'edifici escolar.
 • En el cas d'Infantil, els/les pares/mares arreplegaran als/les xiquets/es en la pista de Baló Tira, a on seran acompanyats/des pels seus tutors/es.
VISITES
 • A principi de curs es comunicarà, a través de l'agenda escolar, l'horari destinat pels/es tutors/es per a les entrevistes tutorials amb els/es pares/mares. De la mateixa manera es comunicaran les dates assenyalades per a reunions, tant de curs o etapa com a generals.
 • Els/es pares/mares han d'atindre's a l'horari assenyalat per a les entrevistes, evitant entretindre al professorat en les hores d'entrada a classe, ja que es resta temps i atenció a l'alumnat.És convenient que les entrevistes se sol·liciten amb antelació al tutor/a, per a garantir la millor atenció possible.
 • Si per circumstàncies laborals o personals no pogueren atindre's a l'horari assenyalat per a la tutoria dels seus fills/es, poden, de comú acord amb el tutor/a, assenyalar una altra data possible per a ambdós.
 • L'accés a les aules de persones alienes a les mateixes, durant l'horari escolar, ha de ser autoritzat expressament, per la Direcció del Centre.
MENJADOR
El Menjador Escolar s'entén com un servici voluntari per a l'alumnat i complementari, d'ajuda a l'escolarització i d'educació alimentària.


La consecució d'este objectiu implica per part dels/es pares/mares:
 • Les inscripcions es faran per mesos sencers, almenys amb una setmana d'antelació al mes corresponent.
 • No s'admetran comensals de dies solts. En cas de necessitat, serà el/la pare/mare qui comunique a l'encarregat i al tutor/a, per mitjà de l'agenda, el motiu i dia concret en què es necessita fer ús del Menjador.
 • També es permetrà l'ús del Menjador Escolar en dies solts a aquells/es alumnes que tinguen entrenament esportiu en eixes hores i només en eixos dies.
 • Durant els primers cinc dies hàbils de cada mes, hauran d'ingressar en el compte del centre l'import íntegre del mes. La dita quantitat vindrà indicada en els comunicats mensuals.
 • A partir del tercer dia d'absència del menjador, es tornarà l'import corresponent als dies totals que l'alumne/a haja faltat al mateix, en el mes següent al de la falta justificada.
 • L'impagament de l'import corresponent a un mes serà motiu de baixa en el Menjador Escolar.
 • Així mateix, serà motiu de baixa del Menjador escolar el mal comportament en el mateix.
AUTOBÚS
El servici d'autobús escolar és gratuït. L'Ajuntament de Benidorm és qui subvenciona tal servici.

El mal comportament de l'alumnat en este servici pot portar amb si la pèrdua del carnet i de l'ús del mateix de forma temporal o definitiva, segons la gravetat de la falta comesa.

Quan un alumne/a arriba a la seua parada i no hi ha ningú per a arreplegar-ho, les senyoretes acompanyants tenen l'obligació de portar-ho a les Dependències de la Policia Municipal.

DISCIPLINA
L'alumnat haurà de mantindre una conducta correcta en el tracte amb el professorat i personal del Centre. Cuidarà i col·laborarà en la conservació i bon funcionament del Col·legi, respectant tant les instal·lacions com el material al seu servici.

Es dirigiran correctament al professorat, als/es companys/es i personal del Centre en general, cuidant el vocabulari i el to de veu.

Es posarà, especial interés a mantindre nets els patis, corredors, escales i aules, utilitzant les papereres preparades per a això.

La reparació dels desperfectes causats en les instal·lacions del Centre per actuacions voluntàries o negligència culpable, anirà a càrrec dels/es causants.

FALTES I SANCIONS
Les faltes poden classificar-se en lleus, greus i molt greus, segons allò que s'ha tipificat en el Decret 246/1991 del 23 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana sobre. drets i deures dels alumnes dels Centres docents de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana D.0.G.V. de 3 de gener de 1992.

En el R.R.I.(Reglament de Règim Intern) del Centre, apareixen tots els drets i deures de l'alumnat, del professorat i dels/les pares/mares. Este document es troba, a disposició de qualsevol membre de la Comunitat Educativa que vullga consultar-ho.

Com a resum, apareix en tal document el quadro següent que compendia el procediment de faltes i sancions.

AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes)
Les normes d'esta Associació són les següents:

 • Quota única per família.
 • Pagament directe de la quota en la CAM, depositant còpia de l'ingrés en la bústia de la A.M.P.A., situat en l'entrada del Col·legi.
 • El pagament es realitzarà durant el primer trimestre, i, a canvi, l'alumnat rebrà un carnet acreditatiu, que ha de procurar no perdre, perquè només s'entregarà un per xiquet/a.
 • Este carnet, dóna dret a tota una sèrie d'avantatges (a més de les relacionades directament amb el Col·legi) com a descomptes en diferents establiments: Terra Mítica, Mundomar, Aqualandia, Papereria Francés, etc.
Amunt


LLIBRES DE TEXT

Les Llistes de llibres per a este curs es troben en la secció de descàrregues. Tant per a Infantil com per a Primària.
Amunt


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

En el nostre Centre pensem que una educació de qualitat no està completa sense que es realitzen activitats complementàries que es desenvolupen fora del Centre. Per això al llarg del curs acadèmic cada classe realitzarà un mínim d'una activitat complementària al Trimestre.

A més, es realitzen diferents activitats com són: Setmana Cultural, Carnestoltes, Tallers , Festa Fi de Curs, Festa de Nadal, Animació a la lectura, i moltes altres.
Amunt
  Página oficial del Col.legi Públic Mestre Gaspar López - Benidorm (Alacant)